Το έργο

Επταόροφη οικοδομή επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Μπασδέκη
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.