Ανέγερση Κτιρίων – Ιδιωτικά Έργα

Αναλαμβάνουμε την ανέγερση οικοδομών κατοικιών ή γραφείων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της η με το σύστημα της αντιπαροχής.

Δημόσια Έργα

Τα οποία εκτελούνται απευθείας από την εταιρεία ή σε κοινοπραξία με ομοειδείς εταιρείες ή με σύμβαση υπεργολαβίας.

Υπηρεσίες Πολιτικών Μηχανικών

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου με έλεγχο της ιδιοκτησίας, ενημέρωση για κόστος και τρόπου αποπληρωμής, συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, έκδοση απαιτούμενων παραβόλων και βεβαιώσεων για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Με όφελος έως και 70% του κόστους των εργασιών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προετοιμασία της αίτησης, τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την οριστική υποβολή της αίτησης σας.

Αναλαμβάνουμε την καταγραφή των αναγκών και τις απαιτούμενες εργασίες στο χώρο (Ανακατασκευές, Αναπαλαιώσεις Διατηρητέων Κτιρίων) και σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις με εξατομικευμένες προσφορές κόστους.

H Βεβαίωση Νομιμότητας, η οποία συντάσσεται από έμπειρο μηχανικό, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή και προϋποθέτει την αυτοψία στο χώρο και τον έλεγχο του για τυχόν αυθαιρεσίες πέραν της άδειας δόμησης.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται για όλα τα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων των βασικών χρήσεων ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων για οποιαδήποτε πώληση ή μίσθωση κτιρίου ή τμήματος αυτού και προϋποθέτει την αυτοψία στο χώρο προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες μετρήσεις.

Αναλαμβάνουμε όλες τις σχετικές μελέτες για έκδοση πολεοδομικών αδειών (αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, Η/Μ μελέτες, μελέτη ΚΕΝΑΚ, τοπογραφικό διάγραμμα, αποτυπώσεις κτλ) και εκδίδουμε την οικοδομική άδεια από το πολεοδομικό γραφείο.

Διακοσμητικές Παρεμβάσεις

 

Πέρα από την ανακατασκευή και την ανακαίνιση του χώρου σας, η εταιρεία αναλαμβάνει σχεδιαστικές προτάσεις που σχετίζονται με την επιλογή επίπλων, υλικών και χρωμάτων με σκοπό την αισθητική και κυρίως λειτουργική αρτιότητα.

Επίβλεψη Έργων

 

Κάθε έργο προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του μηχανικού σε όλα τα στάδια της κατασκευής προκειμένου να ελέγχονται οι προμήθειες των υλικών, η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και ο οικονομικός προϋπολογισμός. Εκτός από τη μελέτη του έργου, αναλαμβάνει και την επίβλεψη του τηρώντας τους ποιοτικούς και πρακτικούς στόχους που έχουν τεθεί εξαρχής.

 

Σύμφωνα με τo ISΟ 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008.

Ταυτότητα Κτιρίου

 

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους, η οποία μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβολών του, τον έλεγχο της ασφάλειάς και της συντήρησής του, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

 

Οι μηχανικοί του γραφείου είναι σε θέση να οργανώσουν το φάκελο του κτιρίου σας , συλλέγοντας και συντάσσοντας όλα τα σχετικά έντυπα (έντυπο άδειας, εγκεκριμένα σχέδια, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, κ.α).